+ Trả lời Chủ đề

Chủ đề: Obama wants better digital archive of federal records

Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1
  Vượt ngàn trùng sóng obaasan has a reputation beyond repute obaasan has a reputation beyond repute obaasan has a reputation beyond repute obaasan has a reputation beyond repute obaasan has a reputation beyond repute obaasan has a reputation beyond repute obaasan has a reputation beyond repute obaasan has a reputation beyond repute obaasan has a reputation beyond repute obaasan has a reputation beyond repute obaasan has a reputation beyond repute obaasan's Avatar
  Ngay tham gia
  Aug 2008
  Bài viết
  3,435
  Rep Power
  10

  Obama wants better digital archive of federal records

  Obama wants better digital archive of federal records
  Obama muốn tài liệu lưu trữ của liên bang ở dạng kỹ thuật số tốt hơn
  By Ed O'Keefe

  One day, Americans visiting the National Archives in Washington may be able to view only digital copies of government documents on computer screens.

  The process of archiving government data, decisions and deliberations is set for a major overhaul.

  Rồi sẽ có một ngày, người Mỹ đến Cục lưu trữ quốc gia ở Washington có thể chỉ còn xem được các bản sao kỹ thuật số của các tài liệu chính phủ trên màn hình máy tính mà thôi.
  Quy trình lưu trữ thông tin, các quyết định và các cuộc thảo luận của chính phủ chuẩn bị có thay đổi lớn.


  President Obama on Monday ordered agencies to make wider use of digital-based record-keeping systems in what aides promise will be the most significant change to government archiving since Harry S. Truman’s presidency.

  Vào ngày thứhai, Tổng thống Obama đã ra lệnh cho các cơ quan chính quyền phải sử dụng các hệ thống lưu trữ tài liệu kỹ thuật số nhiều hơn nữa, dưới hình thức, theo lời các phụ tá Văn phòng chính phủ cam kết, sẽ là thay đổi lớn nhất từ trước đến nay cho việc lưu trữ tài liệu của chính phủ, kể từ nhiệm kỳ tổngt hống Harry S. Truman.

  “The current federal records management system is based on an outdated approach involving paper and filing cabinets,” Obama said in a statement announcing the orders. “Today’s action will move the process into the digital age so the American public can have access to clear and accurate information about the decisions and actions of the federal government.”

  "Hệ thống quản lý tài liệu liên bang hiện đang dùng phương pháp lỗi thời với giấy má và tủ hồ sơ," Obama nói trong thông báo ra lệnh.Việc làm hôm nay sẽ đưa quy trình này vào kỷ nguyên kỹ thuật số để công chúng Mỹ có thể sử dụng thông tin rõ ràng và chính xác về các quyết định và hành động của chính quyền liên bang. "

  The government’s electronic archives top 142 terabytes of data, or 14,200 gigabytes. By comparison, the Library of Congress has accumulated 254 terabytes of data and more than 20 years’ worth of images captured by NASA’s Hubble Space Telescope account for more than 45 terabytes, enough to fill 5,800 DVDs.

  Tài liệu lưu trữ điện tử của chính phủ lên đến 142 terabyte dữ liệu, tứclà 14.200 gigabyte. So với Thư viện quốc gia Hoa Kỳ đã tích luỹ được 254 terabyte dữ liệu và hình chụp bằng kính viễn vọng không gian Hubble của NASA trong hơn 20 năm, có dung lượng hơn 45 terabytes, tốn 5.800 đĩa DVDnếu muốn ghi đĩa.

  The National Archives and Records Administration stores about 475 million pages of digital records annually, according to the White House, but the agency recently warned that agencies are behind in efforts to digitize records, meaning that they do not comply with legal requirements under the Federal Records Act.

  Cục lưu trữ quốc gia và Quản lý tài liệu đang lưu trữ khoảng 475 triệu trang tài liệu số mỗi năm, theothông tin của NhàTrắng, nhưng mới đây cơ quan này đã cảnh báo là các cơ quan chính quyền chậm lụt trong việc số hoá tài liệu, nghĩa là các cơ quan này đã không tuân thủ yêu cầu hợp pháp của Đạo luật Liên bangvề việc quản lý tài liệu hồ sơ.

  In response, White House aides said Obama will give agency chiefs four months to draft plans to improve records-management programs, to be followed by specific government-wide instructions on how to make record-keeping “more cost-effective and accessible to the public and on transitioning from paper-based records to electronic records where appropriate,” according to a draft copy of Obama’s order.

  Phản ứng lại, các phụ tá văn phòng Nhà Trắng nói Obama sẽ cho người đứng đầu của các cơ quan này bốn tháng để lập kế hoạch dự thảo sửa đổi cho chương trình quản lý tài liệu được tốt hơn, phù hợp các chỉ thị đặc biệt dành cho mọi cơ quan chính quyền về cách lưu giữ tài liệu làm sao cho “ít tốn kém hơn, công chúng có thể sử dụng được và chuyển tài liệu giấy thành tài liệu điện tử nếu có thể," theo bản sao tài liệu phác thảo mệnh lệnh của Obama.

  The plans are designed to eventually cut federal spending on record-keeping, but aides familiar with the goals, who spoke on the condition of anonymity because they were were not authorized to discuss the matter publicly, could not say how much money might be saved.

  Các kế hoạchnày vốn nhằm cắt giảm chi tiêu liên bang cho việc lưu giữ tài liệu, nhưng các phụ tá văn phòng Nhà trắng quá quen với các mụctiêu này đã nói,với điều kiện phải giấu tên vì họ không được phép thảo luận về vấn đề này công khai, là chả thể nào biết được làm vậy thì tiết kiệm được bao nhiêu tiền.


  Obama’s orders are part of an ongoing push to demonstrate White House resolve in addressing the lagging economy and concerns about federal spending. As part of the “We Can’t Wait” initiative, orders have been issued on curtailing government office waste, expanding the health-care workforce and providing job opportunities for military veterans.

  Các mệnh lệnh của Obama là một phần của nỗ lực hiện tại nhằm chứng minh Nhà Trắng kiên quyết xử lý nền kinh tế trì trệ giải quyết các quan ngại về các món chi tiêu của liên bang. Như một phần của chương trình "Những việc phải làm ngay", các lệnh giảm lãng phí ở văn phòng chính phủ, tăng lực lượng chăm sóc sức khoẻ và cung cấp việc làm cho cựu chiến binh đã được ban hành.

  Monday’s announcement “sounds like a sensible evolutionary step forward,” said Steven Aftergood, a senior research analyst at the Federation of American Scientists and director of its Project on Government Secrecy. “Some people might even be surprised that it hasn’t already been accomplished,” he said. “But the wheels of the bureaucracy turn slowly.”

  Thông báo hôm thứ hai nghe tưởng như một bước tiến hợp lý, " StevenAftergoodnói, nhà phân tích nghiên cứu kỳ cựu của Nhóm các Nhà khoa học Mỹ và giám đốc Đề án Bí mật Chính phủ. "Nhưng có người thậm chí cảm thấy ngạc nhiên khi thấy nhà nước lại chưa thực hiện chuyện này," ông nói. "bộ máy quan liêu lúc nào cũng rề rà."

  Although the project may inevitably save money, Aftergood warned that the digitization process could prove costly. “Digital record-keeping also raises new issues about record authentication, integrity and preservation that need to be addressed,” he said.

  Mặc dù dự án có thể sẽ tiết kiệm được tiền bạc,nhưng Aftergood cảnh báo trước quy trình số hoá có thể sẽ làm tốn rất nhiều tiền." Lưu trữ tài liệu số cũng làm nảy sinh các vấn đề mới như xác minh tài liệu, và chuyện bảo quản cũng như tính toàn vẹn cũng cần được quan tâm giải quyết, " ông nói.


  Anne Weismann, general counsel of Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, said: “The big question is where agencies will come up with the necessary funds to make the transfer to electronic record-keeping.” CREW is one of the groups that the National Archives and the Office of Management and Budget will consult on how to properly digitize records, White House aides said.

  Anne Weismann, luật sư trưởng của Citizens for Responsibility and Ethics (CREW) ở Washington, đãnói: "Vấn đề quan trọng là ở chỗ các cơ quan sẽ đòi kinh phí cần để chuyển sang kiểu lưu trữ tài liệu điện tử. "CREW làmộttrongcác nhóm mà Cục lưu trữ quốc gia và Cục Quản lý và Ngân sách sẽ hỏi ý kiến về cách số hoá tài liệu đúng cách, các phụ tá văn phòng Nhà Trắng đã nói.


  Weismann said her group hopes the administration will address its concerns that the OMB’s digital push and the administration’s plans to move agencies to cloud-based computing systems could come at the expense of the Archives’s guidance on proper government record-keeping.

  Weismann nói,nhóm bà hy vọng nhà cầm quyền sgiải toả các quan ngại của nhóm về việc chuyển sang kỹ thuật số của OMB và kế hoạch đưa các cơ quan chính quyềnsang sử dụng hệ thống máy tính dựa vào kỹ thuật đám mây của nhà cầm quyền có thể dẫn đến chuyện phải hướng dẫn cho Cục lưu trữ biết cách lưu trữtài liệu chính phủ đúng đắn.


  Despite those concerns, Monday’s announcement could be a boon for the Archives, which is facing a multi-year reorganization and earned the lowest ratings of any large federal agency in a recent survey of federal employees.

  Mặc các mối quan ngại đó, thông báo ngày Thứ hai có thể là chuyện có lợi cho Cục lưu trữ, cơ quan đang tiến hành tái cơ cấu tổ chức bao năm trời là cơ quan bị đánh giá là kém cỏi nhấtso với bất kỳ cơ quan liên bang lớn nào trong tài liệu khảo sát mới rồi về nhân viên liên bang.


  Archivist David Ferriero, appointed to the job in 2009, said in a recent interview that his agency is still adjusting to the digital revolution.

  Chuyên viên lưu trữ văn thư - David Ferriero, được phân công thực hiện nhiệm vụ này vào năm 2009, đã nói trong cuộc phỏng vấn mới đâylà cơ quan ông vẫn đang ráng làm quen với cuộc cách mạng số
  này.

  “We’ve been doing what we’ve been doing for a long time and we haven’t been looking at what others are doing and we haven’t been sharing what we’re doing,” he said.

  "Chúng tôi vẫn đang làm chuyện chúng tôi đã và đang làmtừ lâu rồi và chúng tôi đâu có soi mói chuyện người khác đang làm và chúng tôi chưa từng nói cho mọi người biết chúngtôi slàmgì, "ôngnói.


  During recent visits to his dozen regional offices, Ferriero said workers feared that the agency isn’t enhancing their skills to meet 21st-century demands.

  Trong chuyến viếng thăm gần đây đến mười mấy văn phòng trong khuvực, Ferrieronóicác nhân viên scơ quan này chưa nâng cao kỹ năng để theo kịp yêu cầu của thếkỷ 21.

  For some people, the ongoing push to digitize “is a breath of fresh air,” he said, “and for other people, it’s an issue of dealing with change.”

  Người thì cho rằng nỗ lực số hoá tài liệu sắp tới "làmột làngiómới, " ông nói, "còn ngườithì bảo đó chỉ chuyện đốiphóvới thayđổi mà thôi. "
  Lần sửa cuối bởi obaasan, ngày 15-12-2011 lúc 11:47 AM.
  Woman of short-lived passions

+ Trả lời Chủ đề
Quyền viết bài
 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình