keratosis nigricans: chứng dày lớp gai đen

(cũng gọi là acanthosis nigricans)

keratosis nigricans: a condition characterized by abnormal thickening and darkening of the skin, especially in body creases

chứng dày lớp gai đen: bệnh đặc trưng bởi sự dầy lên và sạm không bình thường của da, nhất là trong các nếp nhăn cơ thể

Tham khảo: acanthosis nigricans: http://vietgle.vn/diendan/showthread...ed=1#post55912