Bernard-Sergent syndrome: suy tuyến thượng thận cấp tính; bệnh Addison cấp tính


(cũng gọi là adrenal crisis; acute adrenocortical insufficiency; addisonian crisis)


Bernard-Sergent syndrome: severe adrenocortical insufficiency when an intercurrent illness or trauma causes an increased demand for adrenocortical hormones in a patient with adrenal insufficiency due to disease or use of relatively large amounts of similar hormones as therapy; characterised by nausea, vomiting, hypotension, and frequently hyperthemia, hyponatraemia, hyperkalaemia, and hypoglycaemia; can be fatal if untreated


suy tuyến thượng thận cấp tính: suy vỏ tuyến thượng thận-thận nặng khi bệnh hoặc chấn thương tái đi tái lại làm tăng nhu cầu hoóc-môn vỏ tuyến thượng thận-thận ở bệnh nhân với thiểu năng cận tuyến thượng thận do bệnh hoặc sử dụng của số lượng tương đối lớn các hoóc-môn tương tự làm liệu pháp điều trị; đặc trưng bởi buồn nôn, nôn, giảm huyết áp, và thường xuyên thân nhiệt cao, giảm na-tri huyết, tăng ka-li huyết, và chứng hạ đường huyết; có thể gây tử vong nếu không điều trị

Tham khảo: adrenal crisis: http://vietgle.vn/diendan/showthread...adrenal-crisis