benign mesothelioma of genital tract: u trung biểu mô đường sinh dục lành tính

(cũng gọi là adenomatoid tumour; adenomatoid tumor)

benign mesothelioma of genital tract: a small, circumscribed, benign tumour of the genital tract, composed of small glandlike spaces lined by flattened or cuboidal mesothelium-like cells

u trung biểu mô đường sinh dục lành tính: bướu lành nhỏ, khoanh vùng của đường sinh dục, bao gồm các khoang giống như tuyến nhỏ ngăn cách bởi các tế bào dẹt ngớt hoặc các tế bào hình lập phương giống trung biểu mô


Tham khảo: adenomatoid tumor: http://vietgle.vn/diendan/showthread...nomatoid-tumor