Dercum's disease: u mỡ đau; bệnh Dercum

(cũng gọi là Dercum disease; adiposis dolorosa; Dercum's syndrome; Dercum syndrome; adipoma dolorosa)

Dercum's disease: a disease accompanied by painful localised fatty swellings and by various nerve lesions. It is usually seen in women and may cause death from pulmonary complications

u mỡ đau: bệnh đi kèm với chỗ phồng có đọng mỡ cục bộ gây đau đớn và nhiều thương tổn thần kinh. Thường thấy ở phụ nữ và có thể gây chết do biến chứng phổi

Tham khảo: adiposis dolorosa: http://vietgle.vn/diendan/showthread...posis-dolorosa