Mechanics and Motion


Cơ học và Chuyển độngMotion is one of the key topics in physics. Everything in the universe moves. It might only be a small amount of movement and very very slow, but movement does happen. Don't forget that even if you appear to be standing still, the Earth is moving around the Sun, and the Sun is moving around our galaxy. The movement never stops. Motion is one part of what physicists call mechanics. Over the years, scientists have discovered several rules or laws that explain motion and the causes of changes in motion. There are also special laws when you reach the speed of light or when physicists look at very small things like atoms.


Chuyển động là một trong những chủ đề chính trong vật lý. Mọi vật trong vũ trụ này đều chuyển động. Có thể chỉ chuyển động rất ít và rất rất chậm, nhưng vẫn có chuyển động. Đừng quên cho dù dường như ta đang đứng yên một chỗ, Trái đất vẫn đang quay xung quanh Mặt trời, còn Mặt trời thì đang quay xung quanh thiên hà. Chuyển động này chẳng hề dừng lại. Chuyển động là một phần của cái mà các nhà vật lý gọi tên là cơ học. Theo năm tháng, các nhà khoa học đã khám phá ra một số quy tắc hay định luật để giải thích chuyển động và nguyên nhân thay đổi trong chuyển động. Cũng có các định luật đặc biệt dành cho khi đạt đến tốc độ ánh sáng hoặc khi các nhà vật lý nghiên cứu các vật rất nhỏ như nguyên tử.