Head In The Clouds


Không thực tế; hồn để trên mây; lơ lửng chín tầng mây

Having fantastic or impractical dreams; thinking impractically.
Being unaware of what is going on from fantasies or daydreams.


Ex1: "Bob, do you have your head in the clouds?" asked the teacher.
Ex2: She walks around all day with her head in the clouds. She must be in love.
Ex3: He's an academic. They've all got their heads in the clouds.


Vd1: " Bob, hồn em để trên mây rồi à? " cô giáo hỏi.
Vd2: Nàng cứ tha thẩn suốt cả ngày hồn lơ lửng trên mây. Chắc nàng đang yêu.
Vd3: Anh ta là một học giả. Học giả nào cũng chẳng thực tế.