This urban treehouse of your dreams holds 63 units and protects residents from pollution

Nhà trên cây trong thành phố

It’s not everyday you see adults enjoying life in a treehouse, but in Turin, Italy, residents of 63 units are lucky enough to call 25 Verde home. Designed by Luciano Pia, this mammoth treehouse apartment building is five stories tall and holds 150 trees that ‘absorb close to 200,000 litres of carbon dioxide an hour’.

Không phải ngày nào bạn cũng thấy người lớn sung sướng trong những ngôi nhà trên cây, thế nhưng ở Turin, nước Ý, cư dân của 63 căn nhà đã may mắn được gọi 25 Verde là nhà mình. Được Luciano Pia thiết kế, chung cư dạng nhà trên cây to đùng này, cao năm tầng có 150 cây xanh ' hút gần 200.000 lít khí CO2 mỗi tiếng đồng hồ '.

That absorption is protecting the residents of 25 Verde from harmful gasses caused by traffic outside. It’s also handy for noise pollution.


Việc hấp thu đó bảo vệ cư dân của ngôi nhà số 25 Verde không phải hít khí độc của xe cộ bên ngoài. Mà cũng loại cả ô nhiễm do tiếng ồn gây ra.

Wood that paves the terraces filter the sun’s rays in the summer, while in the winter, they let the light inside to keep it warmer.


Gỗ lát thềm lọc nắng mặt trời vào mùa hè, còn vào mùa đông, để ánh sáng rọi vào giữ phòng ốc ấm áp.

This treehouse looks like an amazing place to call home, but it’s definitely missing one of those bucket pulley systems.
Ngôi nhà trên cây này trông có vẻ là một tổ ấm tuyệt vời, nhưng chắc chắn là nó thiếu hệ thống ròng rọc kéo xô rồi.
Via This Is Colossalhttp://www.lostateminor.com/2015/03/...rom-pollution/