Why Wellness Matters


Tại sao Sức khoẻ quan trọng

Wellness: The condition of good physical and mental health, especially when maintained by proper diet, exercise, and habits.

Wellness: Tình trạng thân thể tráng kiện và tinh thần minh mẫn, nhất là khi duy trì ăn uống, tập luyện đúng cách và có thói quen tốt.


Employer Cost:
Các khoản phí công ty phải chi, ngoài tiền lương trả cho nhân viên

As an employer, the true cost to hire an employee is more than just the wage or salary you offer them. Your true cost to hire is a sum of the employee wage plus employer taxes and other expenses like medicare insurance (health and dental benefits), social security; unemployment insurance; employment training tax, equipment, and office space. You are required to pay taxes on the wages your employee earns. The rates vary based on the employee’s earnings.


Thuê một nhân viên, công ty không chỉ trả lương cho nhân viên đó, mà còn phải chi thêm các khoản phí khác như bảo hiểm y tế, chi phí chăm sóc sức khoẻ, bảo hiểm thất nghiệp, an sinh xã hội, chi phí đào tạo, chi phí cho thiết bị, chỗ ngồi v.v...


Why should employers care about, and invest company resources in, the health and wellness of their employees? Beyond the obvious concern of out of control health care costs, poor employee health can also have a significant impact in other areas, such as absenteeism, productivity and “presenteeism” (being physically present at work, but functioning at less than full capacity due to illness, stress or other personal issues). Some studies suggest that these indirect costs actually surpass the direct costs of medical care.

Tại sao công ty nên quan tâm, và đầu tư tiền bạc vào sức khoẻ và sự minh mẫn tráng kiện của nhân viên mình? (Nếu nhân viên bệnh), ngoài việc công ty phải trả chi phí chăm sóc sức khoẻ vượt tầm kiểm soát, thì nhân viên có sức khoẻ kém cũng ảnh hưởng rất nhiều những lĩnh vực khác, như tình trạng thường xuyên vắng mặt, năng suất làm việc và "đi làm khi không khoẻ" (có mặt ở công ty, nhưng hoạt động không hết năng suất vì bệnh hoạn, stress hoặc những khó khăn riêng tư khác). Một số nghiên cứu cho thấy những chi phí gián tiếp này thực ra còn cao hơn chi phí chăm sóc sức khoẻ trực tiếp nữa.


Unhealthy employee behaviors impact employers in many ways, including increased medical costs, absenteeism and lost productivity.

Nhân viên sức khoẻ kém và tinh thần bạc nhược sẽ tác động đến công ty nhiều phương diện, trong đó có: làm công ty tốn nhiều tiền cho nhân viên khám chữa bịnh hơn, nhân viên thường xuyên vắng mặt và làm việc kém năng suất.

Aside from hard medical costs, employee wellness also can lead to reduced absenteeism, higher productivity, and increased morale among employees.


Nếu nhân viên khoẻ mạnh, minh mẫn thì ngoài việc chi phí dành cho chăm sóc sức khoẻ ổn định, mà có thể giảm bớt tình trạng thường xuyên vắng mặt, năng suất làm việc cao hơn, và nhân viên làm việc hào hứng, phấn chấn hơn.So, employee health should be viewed as an investment with a long-term payoff.
Vì thế, nên xem sức khoẻ nhân viên là một món đầu tư sẽ được đền đáp lâu dài.