You’re Succeeding In Life Even If You Don’t Feel You Are
Bạn đang thành công cho dù bạn không thấy vậy


We all feel like failures from time to time. While this is a normal feeling, you have to find a way to see yourself and your life from a different perspective. Sometimes we ignore the “little things.” Just because you are not a millionaire, don’t live in a mansion, and you don’t drive a fancy car, that doesn’t mean you’re a failure. In fact, it’s quite the contrary.
Chúng ta đôi khi cảm thấy mình thất bại. Mặc dù đây là cảm giác bình thường, nhưng bạn cũng nên nhìn mình và cuộc sống của mình theo một cách khác. Nhiều khi chúng ta bỏ qua "những điều nhỏ nhặt". Chỉ bởi chúng ta không phải là triệu phú, không sống trong nhà cao cửa rộng, và không lái xe xịn, điều đó không có nghĩa là bạn thất bại. Thực ra, hoàn toàn ngược lại mới phải.


Here are 20 signs that you are succeeding in life:
Sau đây là 20 dấu hiệu cho thấy bạn đang thành công trong cuộc sống:


1. Your relationships are less dramatic than they used to be.
Các mối quan hệ của bạn không còn gay gắt như trước nữa.

Maybe your relationships were drama-filled in your past, but if you have moved beyond that, then you are successful.
Trong quá khứ, có thể bạn có những mối quan hệ đầy gay gắt, nhưng nếu bạn đã vượt qua được, bạn là người thành công.

2. You are not afraid to ask for help and support any more.
Bạn không ngại phải xin trợ giúp nữa.

Asking for help does not equal weakness. In fact, it is a strength. No person has ever succeeded in isolation.
Nhờ giúp đỡ không đồng nghĩa với yếu đuối. Thực tế đó là biểu hiện của một sức mạnh nào đó. Không ai một mình mà thành công được.

3. You have raised your standards.
Bạn đã nâng các tiêu chuẩn của mình lên.

You don’t tolerate bad behavior any more – from other people, or even yourself. You hold people accountable for their actions.
Bạn không chấp nhận các hành vi sai trái của người khác, thậm chí là của chính bạn được nữa. Mọi người phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

4. You let go of things that don’t make you feel good.
Bạn bỏ qua những điều khiến bạn cảm thấy không tốt.


No, this is not narcissistic even though it might seem like it. Self-love is success.
Đây không phải là bạn quá yêu bản thân mình dù trông có vẻ như vậy. Yêu chính mình là thành công.

5. You have moments where you appreciate who you see in the mirror.
Có những lúc bạn đánh giá cao mình khi soi gương.

6. You have learned that setbacks and failure are part of self-growth.
Bạn rút ra được những bài học từ những thất bại và tự trưởng thành nhờ thất bại.

7. You have a support system that includes people who would do anything for you.
Bạn có người giúp đỡ, họ có thể làm bất cứ điều gì cho bạn.

8. You don’t complain much.
Bạn không phàn nàn nhiều.

9. You can celebrate others’ successes.
Bạn có thể ăn mừng thành công của người khác.

10. You have passions that you pursue.
Bạn có những đam mê mà bạn đang theo đuổi.

11. You have things to look forward to.
Bạn có những điều để hướng tới.

12. You have goals that have come true.
Bạn có những mục tiêu đã trở thành hiện thực.

13. You have empathy for others.
Bạn đồng cảm với những người khác.

A person without empathy is dead inside. Empathy equals spreading love and positive energy into the world. Successful people know this. They love others as if they are family.
Một người không biết cảm thông là một người trống rỗng. Cảm thông tức là đem tình thương yêu và năng lượng tích cực lan toả đến mọi người. Những người thành công biết điều này. Họ thương người khác như thể họ là anh em ruột thịt vậy.

14. You love deeply and open yourself up to be loved by others.
Bạn hết lòng yêu thương và mở lòng mình với người khác.

If you open your heart enough to love and be loved, then you are successful.
Nếu bạn mở lòng để có thể yêu thương và được thương yêu thì bạn thành công.

15. You refuse to be a victim.
Bạn không muốn trở thành nạn nhân.

16. You don’t care what other people think.
Bạn không quan tâm người khác nghĩ gì.

17. You always look on the bright side.
Bạn luôn nhìn đời màu hồng.

18. You accept what you can’t change.
Bạn chấp nhận những gì bạn không thể thay đổi được.


Let’s face it – there many things you can’t change in life. All you can change is how you view what happens. If you can change your negative perspective on situations to a positive one, then you are successful.
Hãy đối mặt với nó - có nhiều thứ bạn không thể thay đổi được trong cuộc sống. Những gì bạn có thể thay đổi được là cách nhìn của bạn về những gì xảy ra. Nếu bạn có thể đổi từ cái nhìn tiêu cực sang cái nhìn tích cực, thì bạn thành công rồi đấy.

19. You change what you can.
Bạn thay đổi những gì bạn có thể thay đổi được.

20. You are happy.
Bạn hạnh phúc.

To me, this is the ultimate definition of success. It doesn’t matter what the balance is in your bank account, how big your house is, or how many fancy vacations you take. If you are happy, then you are succeeding in life.
Với tôi, đây là định nghĩa sau cùng về thành công. Tài khoản ngân hàng bạn có số dư bao nhiêu không quan trọng, ngôi nhà bạn to thế nào không quan trọng, hay những chuyến đi du lịch của bạn xa xỉ thế nào chẳng quan trọng. Nếu bạn hạnh phúc, bạn đang thành công trong cuộc sống.

lifehack.org
http://www.lifehack.org/articles/com...l-you-are.html